Studentské práce vedené I.H. Tufemodkud se berou Tufovi studenti?

Řešené bakalářské práce:

Soňa DVOŘÁKOVÁ (BEVma-Zmi) foto
Atlas rozšíření stonožek České republiky
, 2023?

Tereza KRÓLOVÁ (BEVma-Zmi) foto
Preferovaný listový opad vybraných druhů suchozemských stejnonožců, 2023?

Lucie NOVOTNÁ (BEVma-Zmi) foto
Fixační tekutina jako součást atraktivity zemních pastí 2023?

Lukáš PUCH (EOŽP) foto
Odpadky jako ekologická past, 2023?

Michal SLIŽ (BE) foto
Atlas drobnušek České republiky, 2024?

Lenka SKOČKOVÁ (EOŽP) foto
Význam zbarvení svinek, 2023?

Filip VALÁŠEK (EOŽP) foto
Jak odpudit stínky?, 2023?

Viktorie VÍTKOVÁ (BE) foto
Stonožky řádů Geophilomorpha a Scolopendromorpha České republiky, 2024?

Julie VOTOUPALOVÁ (BEVma-Zmi) foto
Katalog stonoženek, 2023?

Marek ZAJÍČEK (BEVma-Zmi) foto
Bioturbační potenciál půdní makrofauny, 2023?

Řešené diplomové práce:

Libor MARČAN (OTK) foto
Distribuce epigeonu na ekotonu lesa a pole, 2023?

Denisa MAZUROVÁ (ZOO) foto
Syčení jako komunikační signál bezobratlých, 2024?

Eva NAVRÁTILOVÁ (OTK) foto
Vliv odlesnění na půdní faunu, 2023?

Markéta SIKOROVÁ (OTK) foto
Bezobratlí v kompostérech, 2023?

Řešené dizertační práce:

Barbora ĎURAJKOVÁ (EKOLOGIE) foto
Behaviour of terrestrial isopods, 2024?

Martin MARTINKA (EKOLOGIE) foto
Spatial distribution of soil invertebrates, 2026?

Romana ŽIHLAVNÍKOVÁ (EKOLOGIE) foto
Enhancing pro-environmental behaviour through implicit reputation cues, 2023?

Obhájené bakalářské práce:

Bojana BOŽANIĆ (OTŽP) foto
Mosses as living environment for invertebrates, 2008 pdf

Miloš BRICHTA (OTŽP) foto
Distribuce pavouků (Araneae) na lesním ekotonu, 2009 pdf

Kateřina BRYCHOVÁ (PCH) foto
Vliv vizuálního podnětu na morální chování předškolních dětí, 2017 pdf

Petra ČAGANOVÁ (EOŽP) foto
Distribuce vybraných skupin edafonu ve fragmentech stromové vegetace, 2019  pdf

Pavel DEDEK (OTŽP) foto
Vliv mýcení lužního lesa na střevlíkovité brouky (Coleoptera: Carabidae), 2004 pdf

Tereza DUDKEVIČOVÁ (EOŽP) foto
Vztah mezi proenvironmentalitou a životní spokojeností, 2022 pdf

Pavel FRYČKA (OTŽP) foto
Trapabilita epigeonu - chování modelových druhů u zemních pastí, 2012 pdf

Martin FÜLEP (PCH) foto
Evolučné stratégie výberu partnera, 2010 (postupová práce na Katedře psychologie FF UP) pdf

Iva GRYC (EKOL) foto
Vliv hrabání opadu na společenstva půdní fauny, 2019 pdf

Lucie HÁBOVÁ (OTŽP) foto
Možnost využití návnadových pastí pro vzorkování půdní makrofauny, 2014 pdf

Marie HÁJKOVÁ (PCH) foto
Vliv vizuálního stimulu na řešení morálních situací u studentů vysokých škol, 2017 pdf

Richard HLADKÝ (EOŽP) foto
Metodologická studie obsahu těžkých kovů ve stínce obecné, 2018 pdf

Petra HUDCOVÁ (Bi-GeO) foto
Možnost využití návnadových pastí pro vzorkování půdní makrofauny, 2014 pdf

Petr HORA (OTŽP) foto
Distribuce střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) na lesním ekotonu, 2008 pdf

Ondřej HORŇÁK (OTŽP) foto
Vliv aplikace exogenní organické hmoty na půdu na půdní faunu, 2014  pdf

Daniela JENÍKOVÁ (OTŽP) foto
Vybrané aspekty agregace suchozemských stejnonožců, 2013 pdf

Kristýna JOSROVÁ (PCH) foto
Influence of social and prosocial cues on dishonesty, 2017 pdf

Zuzana JURTÍKOVÁ (EOZP) foto
Suchozemští stejnonožci jako modelová skupina pro behaviorální studie, 2015 pdf

Nina KUNCOVÁ (OTŽP) foto
Rozpoznávání přístušníků téhož hnízda u mravence Formica lugubris, 2014  pdf

Vratislav LAŠKA (OTŽP) foto
Atlas rozšíření stonožek (Chilopoda) v České republice, 2004 pdf

Ondřej MACHAČ (OTŽP) foto
Distribuce pavouků v lesní mozaice, 2012 pdf

Lenka MALINKOVÁ (M-Bi)
Suchozemští stejnonožci České republiky s obrazovým atlasem, 2009 pdf

Libor MARČAN (BE) foto
Distribuce edafonu na svažitých polích, 2020 pdf

Martin MARTINKA (EOŽP) foto
Žižiavka ako potenciálna korisť dravých článkonožcov, 2019 pdf 

Veronika MATĚJKOVÁ (EOŽP) foto
Želvy v českých zájmových chovech, 2022 pdf

Denisa MAZUROVÁ (BEVma-Zmi) foto
Akustická komunikace švába syčivého, 2022 pdf

Jan MIKULA (OTŽP) foto
Faunisticko-ekologická studie suchozemských stejnonožců (Crustacea: Isopoda: Oniscidea) CHKO Bílé Karpaty, 2004 pdf

Eva NAVRÁTILOVÁ (EOŽP) foto
Stonožky lesních ploch postižených vichřicí, 2020 pdf

Miroslava NECKAŘOVÁ (M-Bi)
Stonožky řádu Lithobiomorpha České republiky, 2009 pdf

Tereza ONDERKOVÁ (EOZP) foto
Společenstva stonožek litevského poloostrova Kurská kosa, 2017 pdf

Aneta PAVELCOVÁ (EOZP) foto
Distribuce stonožek na výškovém gradientu, 2017 pdf

Martin PETRUSEK (OTŽP) foto
Vliv pastevního managementu na distribuci a abundanci epigeonu, 2010 pdf

Jana PROCHÁZKOVÁ (BE) foto
Behaviorální reakce suchozemských stejnonožců na environmentální podněty, 2020 pdf

Martin RŮŽIČKA (OTŽP) foto
Potravní ekologie stonožek (Chilopoda), 2005  pdf

Miroslav SCHEJBAL (BI-Z) foto
Distribuce hnízd mravenců rodu Formica, 2016 pdf

Markéta SIKOROVÁ (EOŽP) foto
Stonožky, mnohonožky a suchozemští stejnonožci ostravských hald, 2020 pdf

Gabriela SKOUPÁ (OTŽP) foto
Distribuce terestrických bezobratlých v jeskyni Býčí skála, Moravský kras, 2013 pdf

Vít SLEZÁK (OTŽP) foto
Abundance mravenců v lesních porostech odlišného stáří, 2007 pdf

Karolína SODZAVIČNÁ (EOŽP) foto
Distribuce želv, 2022? pdf

Marek SOVIŠ (OTŽP) foto
Nadměrný odchyt epigeonu - kolik zemních pastí postačuje pro poznání druhového spektra?, 2010 pdf

Eliška ŠOTKOVSKÁ (BEVma-Zmi) foto
Zbarvení mnohonožek a jeho aposematický význam, 2022
 pdf

Jana ŠTRICHELOVÁ (OTŽP) foto
Spoločenstvá suchozemských rovnakonožiek na vybraných lokalitách Bílých Karpát, 2008 pdf

Pavla ŠVECOVÁ (OTŽP) foto
Ochrana přírody: Informovanost a zájem žáků, 2012 pdf

Anna TABÁŠKOVÁ (PCH) foto
Don't be mean, just go green! Nonconscious influences on pro-environmental behaviour, 2020 pdf
 1. místo v "Czech Envi Thesis - Celostátní soutěži bakalářských a diplomových prací v oblasti životního prostředí“ v roce 2020

Matej TOMAŠKO (BI-Z) foto
Význam smrkového klestí pro diverzitu půdní fauny, 2021 pdf

Miroslav VAVERKA (EOZP) foto
Který způsob managementu polomu vyhovuje stonožkám?, 2020 pdf

Barbora VAVŘICHOVÁ (PCH) foto
Možnosti ovlivňování morálního chování středoškolské mládeže na základě duálně procesní teorie, 2016 pdf

Adam VÉLE (OTŽP) foto
Vliv vegetace na teplotu a vlhkost hnízd mravence Formica polyctena, 2002 pdf

Eva VLČKOVÁ (BE) foto
Suchozemští stejnonožci a jejich potravní nároky, 2020 pdf

Jiří VRÁTIL (OTŽP) foto
Úvod do výzkumu noční orientace a denní periodicity mravence Formica polyctena na lokalitě Rozkoš, 1999 pdf

Nelly WEISSOVÁ (EOŽP) foto
Vertikální aktivita půdních bezobratlých, 2021 pdf

Hana ZDRÁHALOVÁ (EOŽP) foto
Potenciální prvky chování pro studium personality svinek, 2019 pdf

Romana ŽIHLAVNÍKOVÁ (PCH) foto
"Ja som predsa dobrý človek!" – vplyv objektívneho sebauvedomovania na morálne rozhodovanie, 2013 pdf
 1. místo v soutěži "O cenu rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů“ v roce 2013 v oboru sociální vědy

Obhájené diplomové práce:

Paulus ASHILI (OTŽP) foto
Impact of ungulate grazing to leaf litter palatability for detritovors, 2008 pdf

Silvie BOXANOVÁ (ZOO)  foto
Agregační chování suchozemských stejnonožců, 2012 pdf

Bojana BOŽANIĆ (OCHP) foto
Terrestrial mosses as living environment for terrestrial invertebrates, 2011 pdf

Pavla CABÁKOVÁ (ZOO) foto
Distribuce suchozemských stejnonožců, 2022
 pdf

Petra ČAGANOVÁ (EOŽP) foto
Stonožky a mnohonožky v chronosekvenci smrkového lesa, 2022  pdf

Lucie ČMIELOVÁ (Bi-GeO) foto
Thanatóza mnohonožek, 2013 pdf

Pavel DEDEK (OTŽP) foto
Ekologie střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) v prostředí lužního lesa, 2006 (anglicky, s českým úvodem a souhrnem) pdf
 1. místo v soutěži "O cenu rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů“ v roce 2006 v oboru přírodních věd

Igor DOBRORUKA (Bi-Z) foto
Možnost využití návnadových pastí pro vzorkování půdní makrofauny, 2014 pdf

Lucie DRÁBKOVÁ (Bi-GeOfoto
Thanatóza suchozemských stejnonožců, 2014  pdf

Táňa DRAHOKOUPILOVÁ (OTŽP) foto
Vliv značení na chování suchozemských stejnonožců a mnohonožek (studie na příkladu svinky a svinule), 2011 pdf

Martin FÜLEP (PCH) foto
Zmena preferencie tváre počas menštruačného cyklu ženy, 2012 pdf

Marea GRINVALD (OCHP) foto
Distribution of myriapods in forest mosaic, 2011 pdf

Lucie HÁBOVÁ (OTK) foto
Vliv vodní eroze na polích na půdní faunu, 2017 pdf

Lenka HADAŠOVÁ (OTŽP) foto
Vliv potenciálního globálního oteplování na chování suchozemských stejnonožců (Oniscidea), 2012 pdf

Richard HLADKÝ (OTK) foto
Ukazuje agregační chování míru stresu suchozemských stejnonožců?, 2021 
pdf

Petr HORA (OTŽP) foto
Metodologické aspekty používání zemních pastí pro studium epigeonu na příkladu střevlíkovitých, 2010 pdf
 2. místo v soutěži "O cenu děkana" v sekci magisterských prací v oboru Biologie a ekologie v roce 2009

Ondřej HORŇÁK (OTŽP) foto
Vliv aplikace exogenní organické hmoty na půdu na půdní faunu, 2017  pdf

Petra HUDCOVÁ (OTŽP) foto
Vliv predátorů na chování suchozemských stejnonožců, 2016 pdf

Šárka JANDOVÁ (OTŽP) foto
Dlouhodobé změny ve společenstvech suchozemských stejnonožců lužního lesa (Isopoda: Oniscidea), 2006 pdf

Eva JEŘÁBKOVÁ (OTŽP) foto
Diurnální aktivita epigeických bezobratlých v prostředí lužního lesa, 2006 pdf

Zuzana JURTÍKOVÁ (EOŽP) foto
Distribuce modelových skupin edafonu v NPP Pouzdřanská step – Kolby, 2019 pdf

Nina KUNCOVÁ (EOŽP) foto
Potravní chování mravenců Formica lugubris, 2017 pdf

Vratislav LAŠKA (OTŽP) foto
Podzemní společenstva půdních bezobratlých na třech lokalitách v okrese Chrudim, 2006 pdf

Martin MARTINKA (EOŽP) foto
Trvalý lesný priesek ako bariéra pre pôdne článkonožce, 2022 pdf

Ondřej MACHAČ (OTŽP) foto
Pavouci a sekáči na kmenech stromů ve městě a v lese, 2014 pdf

Jan MIKULA (OTŽP) foto
Subteránní společenstva bezobratlých NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně a NPR Hůrka u Hranic, 2006 pdf

Jana MIŠURCOVÁ (Bi-Ch) foto
Atlas rozšíření suchozemských stejnonožců (Isopoda: Oniscidea) v České republice s příspěvkem k poznání společenstev fragmentované krajiny, 2007 pdf, opravená verze

Marek NAVRÁTIL (OTŽP) foto
Stonožky, mnohonožky a suchozemští stejnonožci ve městě (Olomouc & Hodonín), 2007 pdf
 vítěz soutěže Katedry ekologie a životního prostředí "O nejlepší magisterskou práci"

Romana PÁLKOVÁ (OCHP)  foto
Space activity and shelter fidelity of terrestrial isopods, 2013 pdf

Aneta PAVELCOVÁ (OTK) foto
Společenstva stonožek v měnících se podmínkách alpínského prostředí, 2020 pdf

Kristýna PAVELKOVÁ (OTŽP) foto
Společenstva stonožek (Chilopoda) vybraných karpatských lokalit, 2008 pdf

Martin PETRUSEK (OCHP) foto
Distribuce a abundance epigeonu na pastvině, 2013 pdf

Pavel RIEDEL (OTŽP) foto
Chilopoda, Diplopoda, and Oniscidea in the city, 2008 pdf
 2. místo v soutěži "O cenu děkana" v sekci magisterských prací v oboru Biologie a ekologie v roce 2008

Martin RŮŽIČKA (OTŽP) foto
Vliv výsadeb kleče (Pinus mugo) na půdní makrofaunu (CHKO Jeseníky, NPR Praděd), 2008 fotogalerie a pdf

Miroslav SCHEJBAL (BI-Z) foto
Distribuce hnízd mravenců rodu Formica s ohledem na jejich vzdálenosti, 2019  pdf

Gabriela SKOUPÁ (OTŽP) foto
Distribuce vybraných druhů terestrických bezobratlých v jeskyni Býčí skála, Moravský kras, 2018  pdf
 1. místo v Soutěži diplomových prací s tématikou životního prostředí a ekologie se vztahem k území Jihomoravského kraje v roce 2018

Vít SLEZÁK (OTŽP) foto
Vliv zemních pastí na abundance epigeonu, 2009 pdf

Jana SMOLOVÁ (OTŽP) foto
Vliv potenciálního globálního oteplování na chování mnohonožek, 2011 pdf

Eva STEBELSKÁ (OTŽP) foto
Vliv lesního hospodaření na společenstva mravenců, 2007 pdf

Eliška STOFFEROVÁ (OTŽP) foto
Jsou těžké kovy pro suchozemské stejnonožce zátěží? Demekologická studie z prostředí města Olomouce, 2009 pdf
 vítěz soutěže Katedry ekologie a životního prostředí "O nejlepší magisterskou práci"
 3. místo v soutěži "O cenu děkana" v sekci magisterských prací v oboru Biologie a ekologie v roce 2009
 3. místo v soutěži "O cenu rektora" v sekci magisterských prací v oboru Biologie v roce 2009
 Zvláštní cena Nadace VERONICA v Soutěži diplomových prací s tématikou životního prostředí a ekologie se vztahem k území Jihomoravského kraje v roce 2009
 Cena poroty a Cena města Brna v Soutěži MVDr. Radoslava KINSKÉHO o nejlepší environmentální diplomovou práci v roce 2009

Jana ŠTRICHELOVÁ (OCHP) foto
Terrestrial isopods (Oniscidea) of Western Carpathians, 2010 pdf

Kateřina TRUHLÁŘOVÁ (Bi-GeOfoto
Velikost agregace stínky obecné, 2016  pdf

Adam VÉLE (OTŽP) foto
Vliv vegetace a vybraných abiotických faktorů na hnízda mravence Formica polyctena, 2004 pdf

Alexandra VOKÁLOVÁ (OCHP) foto
Lesní a městské populace suchozemských stejnonožců na Olomoucku, 2010 pdf

Hana ZDRÁHALOVÁ (EOŽP) foto
Dlouhodobá studie personality svinky různobarvé, 2021  pdf

Romana ŽIHLAVNÍKOVÁ (PCH) foto
Mind your reputation, 2016 pdf

 
Obhájené dizertační práce:

Ondřej MACHAČ (EKOLOGIE) foto
Ekologie pavouků a sekáčů na specifických biotopech v lesích, 2021
pdf

zpět